150.ОУ

Цар Симеон Първи

Обява на конкурс за провеждане на извънкласни дейности в 150.ОУ

На основание чл.7 и чл.8 и при спазване на изискванията на чл.6 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети с решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017г., в сила от 06.04.2017г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 27.09.2017г., изменение – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018г. и писмено заявено желание от страна на родителите, Директорът на 150. ОУ „Цар Симеон Първи” обявява конкурс по документи за осъществяване на извънкласни дейности на територията на 150. ОУ, както следва:

Видове извънкласни дейности:
  • английски език;
  • футбол;
  • кикбокс;
  • волейбол;
  • баскетбол;
  • художествена гимнастика
  • народни и модерни танци;
  • роботика;
  • шах.

Необходими документи за участие в конкурса:

(1) Списък на документите за

(2) Заявление за участие.

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството.

(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател.

(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.

(7) Проект на договор /Приложение №1 към Правилата за осъществяване на извънклсни дейности в общинските училища на територията на Столична община/, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(8) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език.

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е) Социална отговорност – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност.

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

III. Срок за подаване на документите за участие в конкурса: от 26.09.2023 г. до 14:00 часа на 29.09.2023 г.

Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър – 5 т.

б) за степен магистър – 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2) Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

– при липса на професионален опит – 5 т.;

– до 3 години – 15 т.;

– над 3 години – 25 т.

(3) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки;

– при непълно съответствие – 5 точки;

– при пълно съответствие – 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки;

– при непълно съответствие – 5 точки;

– при пълно съответствие – 10 точки;

(4) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД = Най-ниската предложена цена                                     х 20 / Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

(5) Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;

– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирматакандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището.

(4) Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

(5) Ако за участие в конкурса, и след удължаване на срока по ал. 4 няма подадени оферти или е подадена само една оферта, комисията провежда конкурса или го прекратява със заповед на директора на училището.

Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

(1) В плик „А“ се поставят документите по чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

(2) В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 9, ал. 8.

(3) Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се входира в съответното училище.

VII. При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии.

Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на училището.

Със спечелилия кандидат се сключва договор в срок от три работни дни след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на училището, съгласно Приложение № 1. Договорът се сключва между директора на училището и спечелилия конкурса участник за срок не подълъг от три учебни години.

Извънкласните дейности се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.

Изпълнителите, осъществяващи ИД носят отговорност за живота и здравето на учениците по време на образователната дейност в училището.

Родителите заплащат на съответния Изпълнител цената на услуга за определената извънкласна дейност. Изпълнителят превежда на училището сумите за почасово ползване на части от имоти – публична общинска собственост, съгласно Приложение № 2.

VIII. Услуги, предоставяни от общинските училища на територията на СО:

Цени за почасово ползване на стаи за обучение, аудитории, зали, кабинети и други помещения:

1.1. За помещения с площ до 50 кв. м. – 0,26 лв./кв.м./астрономически час;

1.2. За помещения с площ над 50 кв. м. 0,22 лв./кв.м./астрономически час.

Цени за почасово ползване на физкултурни салони, спортни зали, спортни комплекси и басейни, които се стопанисват от училището:

2.1. За ползване на басейни, стопанисвани от училището:

– за ползване на целия басейн – 0,15 лв. /куб.м./ астрономически час.

– за ползване на коридор от басейна – 0,45 лв. /куб.м./ астрономически час.

2.2. За ползване на физкултурни салони, спортни зали и спортни комплекси, които се стопанисват от училището:

– С площ до 100 кв. м. – 0,11 лв./кв. м./ за 1 астрономически час

– С площ от 100 кв. м. до 300 кв. м. – 0,08 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

– С площ от 300 кв.м до 500 кв. м. – 0,06 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

– С площ над 500 кв.м. – 0,04 лв./кв.м./ за 1 астрономически час

Когато в рамките на 1 /един/ месец ползването на помещенията по т.1 и т.2 надвишава 30 часа за една възрастова група, се заплаща цена за 30 часа.

Още новини

Христос воскресе!

Христос воскресе!В светлата седмица поднасям своята благодарност към всички, които участваха в благотворителния Арт базар на 150.ОУ- родители, ученици и учители! Благодаря на приятелите на