150.ОУ

Цар Симеон Първи

Бъди запознат

Проекти и програми

Създаването на позитивна образователна среда с иновативни методи на преподаване – ключ към успеха на всяко дете
  • Програма „Зелена София“ на Столична община;
  • Проект на Съвета за безопасно движение по пътищата към Столична община за изграждане на интерактивна площадка по БДП и приложно колоездене;
  • Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз;
  • Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от оперативна програма на ЕС „Наука и образование за интелигентен растеж“;;
  • Проект „Образование за утрешния ден“, Дейност 3.4 „Обучение на учители за работа с дигитални ресурси и внедрената платформа за образователни услуги и съдържание с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ“;
  • Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“;
  • Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда. Модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“;
  • Изграждане на училищна STEM среда по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.;
  • BG-RRP-1.015 – „Училищна STEM среда”. Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС).